Regulaminy kolonii Covid-19

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

I. PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U UCZESTNIKA, KIEROWNIKA LUB WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU PODCZAS WYPOCZYNKU

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem oraz z rodzicem uczestnika obozu. Następnie, zgodnie z otrzymanymi zaleceniami lekarskimi, skontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, w przypadku pogorszenia objawów – z oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

2. Procedurze podlega w szczególności osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z następujących objawów: gorączka, kaszel, duszność.

3. W miejscu wypoczynku kierownik wypoczynku ustali miejsce, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.

4. Zostanie przeprowadzone dodatkowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

5. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

6. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, zostanie poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 podczas wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.

8. Kadra wypoczynku ustali miejsca, w których przebywała osoba, u której zostały stwierdzone objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, a także osoby, z którymi miała bliski kontakt w trakcie pobytu.

9. W przypadku stwierdzenia zakażenia wśród uczestników obozu, osoby wspólnie zakwaterowane i mające bliski kontakt z osobą chorą, natomiast niewykazujące objawów zakażenia, podlegają kwalifikacji w zakresie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego przez stację sanitarno-epidemiologiczną. Zależnie od ustalonej kwalifikacji, osoby wspólnie zakwaterowane z osobą, u której stwierdzono zakażenie, będą mogły opuścić teren obozu, jeżeli decyzję o ich powrocie podejmie rodzic/opiekun prawny albo będą musiały opuścić teren obozu, celem zachowania bezpieczeństwa pozostałych uczestników obozu.

10. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.

II. PODEJRZENIA U OSOBY Z ZEWNĄTRZ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.

REGULAMINY KOLONII WYPOCZYNKOWEJ, OBOZU LATO 2021 COVID-19

I. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Regulacje dotyczące uczestników obozu:

1. W obozie może brać udział jedynie zdrowy w dniu wyjazdu uczestnik zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

2. Uczestnik obozu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem obozu, zgodnie z oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych.

3. Uczestnik obozu zostanie poddany pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym przed wejściem do autokaru, a także przed zakwaterowaniem na terenie obozu w przypadku korzystania z samodzielnego dojazdu. W przypadku, gdy u uczestnika obozu zostanie stwierdzona podwyższona temperatura, nie będzie mógł on wsiąść do autokaru, jeżeli zaś korzystał z samodzielnego dojazdu – nie będzie mógł wejść na teren obozu.

 4. Uczestnik obozu zaopatrzony zostanie przez rodziców/prawnych opiekunów w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na obozie oraz w trakcie przejazdu autokarem i jest zobowiązany do ich stosowania.

5. Uczestnik obozu przygotowany jest do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 metry) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Regulacje dotyczące rodziców/opiekunów prawnych uczestników obozu:

1. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika obozu są zobowiązani do udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numeru telefonu lub innego kontaktu zapewniającego szybką komunikację.

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust, celem ich użycia podczas pobytu na wypoczynku.

6. Obowiązuje zakaz odwiedzin podczas obozu.

7. Uczestnik obozu może zostać odebrany przez rodzica/opiekuna prawnego po ustaleniu z kierownikiem obozu. Po opuszczeniu obozu, uczestnik nie ma możliwości powrotu na teren obozu.

8. Rodzice/opiekunowie prawni nie mogą wysyłać paczek uczestnikom obozu.

9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do dostarczenia w dniu wyjazdu wypełnionego Oświadczenia rodzica, prawnego opiekuna uczestnika obozu PIAST-TOURIST  Lato 2021.

REGULAMIN kolonii / OBOZU

 1. Celem obozu jest wypoczynek i rekreacja.

2. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez kierownika, wychowawcę, pielęgniarkę lub lekarza. Ma on obowiązek punktualnie stawić się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.

4. Podczas przerwy pomiędzy zajęciami, uczestnik obozu zobowiązany jest do przebywania w pokoju.

5. Uczestnik obozu zobowiązany jest do dbałości o czystość i porządek oraz o powierzone mienie w miejscu zamieszkania (zakwaterowanie) i poza jego terenem.

6. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Higieny.

7. Na obozie bezwzględnie obowiązuje zakaz posiadania alkoholu, papierosów, narkotyków oraz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków.

8. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy wychowawcy.

 9. Uczestnik obozu musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów. Ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy, kierownika obozu i przestrzegać przepisów podanych w regulaminach kąpieli, zachowania się na drogach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

10. Uczestnik obozu musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia swojego i innych uczestników, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 11. Uczestnik obozu ma obowiązek korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem z pełną odpowiedzialnością.

12. Uczestnik obozu powinien mieć szacunek do osób starszych oraz kolegów/koleżanek.

13. Na obozie obowiązuje zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

14. Uczestnik obozu może korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie w czasie i na zasadach ustalonych przez kierownika danego obozu. Uczestnik, który nie będzie stosował się do obowiązujących zasad, będzie musiał oddać swój telefon do depozytu do wychowawcy lub kierownika obozu (w takim przypadku telefon będzie wydawany uczestnikowi obozu raz dziennie wyłącznie do celów kontaktowych).

15. Na obozie obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego podczas ciszy nocnej.

16. Uczestnik obozu ma prawo wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwraca się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.

17. Ma prawo do bezpiecznego, odpowiedniego wypoczynku.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

1. Upomnienie przez opiekuna 2. Upomnienie przez Kierownika obozu. 3. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych 4. Nagana Kierownika obozu. 5. Powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o nieodpowiednim zachowaniu uczestników 6. Wydalenie z obozu. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznego odebrania uczestnika obozu.

WYRÓŻNIENIA I POCHWAŁY

1. Pochwała wychowawcy; 2. Pochwała Kierownika kolonii, obozu; 3. Wysłanie listu pochwalnego do rodziców (opiekunów) i szkoły.

III. Regulamin higieny 1. Dezynfekowanie rąk w miejscach, w których zostały umieszczone pojemniki z płynem dezynfekcyjnym. 2. Regularne mycie rąk wodą z mydłem, obowiązkowe przed i po posiłku oraz po wyjściu z toalety, zajęciach grupowych, wyjściach zewnętrznych. 3. Zachowanie pro higieniczne: unikanie dotykania dłońmi okolic oczu, nosa i ust, zakrywanie podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk, nie picie z jednej butelki, nie dzielenie się jedzeniem, unikanie bezpośredniego kontaktu fizycznego . 4. Poruszanie się w grupach wychowawczych/zajęciowych i niemieszanie się z uczestnikami innych grup na zajęciach oraz podczas posiłków. 5. Zachowywanie co najmniej 2 metrowego dystansu pomiędzy osobami. 6. Zgłaszanie przez uczestników wypoczynku informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników, a w przypadku podejrzenia koronawirusa zastosowanie się do procedury postępowania w takim przypadku będącej na stronie www.piast-tourist.pl/. 7. Dostosowanie się do wszystkich innych wytycznych związanych z zapobieganiem COVID-19.